Energi og informasjon.

Terapeutiske nyvinninger ved syntese av tradisjonell kinesisk medisin, partikkelfysikk og IT

Av Brigitte Proll (http://www.energibanken.no/) og Carl Erik Semb, NES-terapeuter

Hjertets elektriske aktivitet ble målt første gang på begynnelsen av 1900-tallet og i 1963 greide forskere å påvise at denne elektriske aktiviteten skaper et elektromagnetisk felt. Noen år senere ble det påvist at også hjernens aktivitet generer et elektromagnetisk felt. Innenfor såkalt energimedisin kopler man sammen slike fenomener fra fysikkens verden på den ene siden, med biologi og fysiologi på den andre siden. I tillegg introduseres i denne syntesen nå også begrepene informasjon og informasjonsmedisin. Informasjon i denne sammenheng er det som styrer og strukturerer energi og stoff slik at dette manifesterer seg i vår verden slik vi kjenner den. I denne artikkelen vil vi forsøke å gi noen glimt inn i dette spennende området og hvilken betydning det kan ha for helse.

Den amerikanske cellebiologen James L. Oschman er den som særlig har bidratt til å definere begrepet energimedisin. Han inkluderer svært mange eldre og velkjente terapiformer som bl.a. akupunktur, blomsteressenser, kranio-sakral terapi og mange massasjeformer i begrepet. Siden Reinhard Voll utviklet elektroakupunkturen på 1950-tallet har moderne teknologi gitt nye terapeutiske muligheter. Vegatest, bioresonans, kvantemedisin og elektronisk homeopati med en lang rekke ulike apparater utgjør noe av mangfoldet på området. Et av de siste skuddene på stammen er systemet NES Health. NES Health representerer en ny terapeutisk innfallsvinkel og gir også nye bidrag til forklaring av hvilke fenomener som dypest sett ligger under vår fysiologi og vår samhandling med omgivelsene.

En helseutfordring. I 1983 svikter helsen til den australske akupunktøren og homeopaten Peter Fraser. På tross av alle egne anstrengelser og hjelp fra terapeutkolleger blir han stadig dårligere og utvikler alvorlig ME. Ved hjelp av et elektroakupunktur-apparat begynner han å eksperimentere med planteessenser og etter hvert også alle andre typer substanser og vevsprøver. Sentralt i de målingene han gjør er hvilke substanser, celler og vev som «snakker til» hverandre, dvs. hvor han kan måle en form for resonans. Han greier også å prege informasjon direkte fra kroppens akupunkturpunkter inn i væske. Tusenvis av målinger og nesten 20 år senere har Fraser utarbeidet et stort og komplekst diagram som han mener representerer et første utkast til et kart over det energetiske og informasjonsmessige motstykket til den fysiske kroppen. Ifølge Fraser er dette motstykket et felt som gjennomvever og omgir kroppen og han gir det betegnelsen «The Human Body Field», menneskets kroppsfelt.

På slutten av 90-tallet blir Peter Fraser oppsøkt av økonomen Harry Massey. Massey er også ME-syk og med samme interessefelt innenfor energi- og informasjonsmedisin. Sammen finner de ut hvordan dataene fra Peter Frasers diagram kan uttrykkes binært slik at de kan håndteres av IT-teknologi, de utvikler en «space resonance»-detektor som kan brukes til å avlese tilstanden i kroppsfeltet og de utvikler en metode for industriell preging av informasjonen fra Frasers data inn i mineraloppløsninger. Harry Massey er nå frisk fra ME, etter eget utsagn ved hjelp av de kodede mineralløsningene kalt infoceuticals (en informasjonsmessig analogi til «pharmaceuticals»). Selskapet Nutri-Energetics Systems, nå NES Health, blir etablert i 2004.

Hva er kroppsfeltet? Her gjenstår det mange biter i puslespillet, men Peter Fraser har gitt oss noen holdepunkter. NES Healths utgangspunkt er at kroppsfeltet står i forbindelse med – og er en del av – et ubegrenset nettverk av energi og informasjon som finnes overalt i universet. Hvis vi ser på kroppsfeltet isolert, så tilsier Frasers forskning at feltet er en kompleks struktur av magnetiske og elektromagnetiske felteffekter som bl.a. stammer fra (1) kroppens interaksjon med gravitasjon og jordas magnetfelter, (2) nervesystemets elektriske aktivitet, (3) svakt lys (fotoner) som utveksles mellom cellene i kroppen og (4) magnetisk «konfetti» knyttet til alle de kjemiske prosessene i kroppen. Med andre ord kan vi si at kroppsfeltet skapes av krefter og prosesser knyttet til kroppens indre og ytre miljø og at det bærer informasjon om alt som foregår i det indre miljøet og om hvordan kroppen forholder seg til det ytre miljøet.

Fra tradisjonell orientalsk medisin kjenner vi begrepene qi (chi) og prana som betegner en basal og allestedsnærværende energi. Fri flyt av qi gjennom meridianene er en forutsetning for god helse, iflg. kineserne. Peter Fraser mener det er holdepunkter for at denne energien tilsvarer det som Einstein kalte nullpunktsenergi (vakuumenergi). Gjennom sine målinger kunne Fraser langt på vei bekrefte det gamle konseptet om at energiflyten i meridianene er avgjørende for alle sider av kroppens funksjoner, fra omsetning av grunnstoffer til proteinsyntese og cellefunksjoner, og etter alt å dømme også for følelsesmessig balanse. Dette betyr selvfølgelig ikke at genene fratas sin betydning, det er mer snakk om at riktig energi- og informasjonsflyt gir riktige betingelser for korrekt avlesning av genene.

NES-terapi i praksis. NES-terapien bygger på at informasjonen i kroppsfeltet styrer kroppens struktur og fysiologi på et grunnleggende plan. Ved å korrigere informasjonen i feltet kan forstyrrelser og blokkeringer i kroppens informasjonsflyt og prosesser påvirkes. Korrigerende informasjon tilføres via Infoceuticals, men også andre energimedisinske teknikker kan brukes for å påvirke informasjonen i kroppsfeltet.

Først foretas en skanning av kroppsfeltet. Det som testes ved skanningen er resonansen mellom parametre (informasjonsstrukturer) som er bygget inn i dataprogrammet på den ene siden og tilsvarende parametre i kroppsfeltet på den andre siden. Skanningen tar bare 10 sekunder. Parametrene er sortert i forskjellige kategorier knyttet til kroppsfeltet versus jordens naturlige felter, organfunksjoner, meridianer, energetiske/biologiske terreng, emosjonelle forhold, stråling og miljøgifter, ernæring og muskel-/skjelettsystem.

Skanningen gir ikke diagnostiske svar i medisinsk forstand, men den gir et omfattende bilde av kroppsfeltets tilstand i forhold til en lang rekke parametre. Skanningen kan gi indikasjoner i forhold til personens fysiske og psykiske tilstand og flere påfølgende skanninger kan si noe om hvorvidt personen beveger seg i riktig eller feil retning i forhold til de aktuelle parametrene. Først og fremst viser imidlertid skanningen hvor kroppen/kroppsfeltet ber om korreksjon, dvs. hvor de terapeutiske åpningene befinner seg. Med andre ord viser skanningen til enhver tid de svakeste leddene i kjeden og hvor man skal sette inn korrigerende tiltak for å gjenvinne helhet og balanse i kroppsfeltet.

Informasjonsavvik gir ikke nødvendigvis uttrykk for fysiske feilfunksjoner eller sykdom, men dersom bestemte avvik er til stede over lenger tid vil det til slutt medføre konsekvenser for kropp og helse.

Skanningen indikerer hvilke infoceuticals som bør velges. Effekten av infoceuticals kan sammenliknes med å holde opp et riktig bilde for kroppen som gjør at den over litt tid justerer seg inn i forhold til dette bildet.

NES-terapien aktiviserer og støtter kroppens egen evne til å helbrede seg selv. Samtale, kartlegging av livsstil og miljøfaktorer, avdekking av konflikter og bevisstgjøring på alle nivåer er viktige elementer ved terapien og ofte brukes annen terapi i tillegg for å bidra til å fjerne blokkeringer og oppnå bedre resultater. Terapien kan i noen tilfelle gi overraskende gode resultater på kort tid, men hovedregelen er at den vil gi gradvise endringer over litt lenger tid.

Stadig flere rammes nå av kroniske lidelser. NES Health og liknende systemer betyr nye muligheter for helsebevisste mennesker. Vi ser med spenning fram til den videre utviklingen på området.